ЗА СТМ ВИТА

СТМ Вита ОUdostverenie STM-Vita RzОД е регистрирано през 2005 г.

Лабораторията е акредитирана от ИА Българска служба за акредитация (ИА БСА).

Клиентите ни са от областите Разград, Търговище, Шумен и Русе.

Какво правим?

Обслужваме фирми и организации, съобразно
изискванията на Наредба 3 от 2008г за условията и реда за осъществяване
на дейността на службите по трудова медицина

Извършваме измервания на факторите на работната среда със собствена акредитирана лаборатория по реда на чл. 217 (4) от Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Leave a Reply