Ревизионна книга

Отпадна задължението за ревизионна книга,


в която се вписваха констатациите и предписанията на
контролните органи за спазване на трудовото законодателство (чл. 408 на КТ).

В бр. 27 на Държавен вестник се публикува Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


Тази книга се заверяваше от Инспекцията по труда и при поискване се предоставяше
на контролните органи.

 

Comments are closed.