ОЦЕНКА НА РИСКА

Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата,работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания.

Правната уредба за оценката на риска се съдържа в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5  на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска.
Работодателите и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, са длъжни да
направят оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Оценката на риска се извършва от специалистите от фирмата, при необходимост подпомогнати от външни специалисти, със съдействието на лицата, ангажирани в трудовия процес – ръководители, работници или техни представители, комитетите и групите по условия на труд.

Последователност на действията, свързани с оценката на риска:

•Заповед за провеждане на оценката, изготвяне на програма за организацията й и координиране на оценката;
•Консултация с представители на работниците по отношение на избора на компетентните лица;
•Ангажиране на компетентните лица, които ще проведат оценката на риска;
•Предоставяне на необходимата информация, обучение на компетентните лица и оказване пълна подкрепа на работата им;
•Координиране на действията на оценяващите, включване на ръководния състав и стимулиране участието на работниците в оценката;
•Определяне подходите и методите за извършване на оценката;
•Опредляне на обектите за ревизия и за оценка на риска (класификация на трудовите дейности);
•Допитване и консултации с работниците и служителите, работещи на оценяваното място;
•Идентифициране на опасностите;
•Определяне елементите на риска;
•Оценка на риска;
•Предлагане на адекватни на риска мерки за неговото отстраняване или поставянето му под контрол;
•Заповед за утвърждаване списък на мерките;
•Формулиране на доказателства за това, че предпазните мерки са съобразени с резултатите от оценката;
•Онагледяване на предпазните мерки с оглед постигане на ефективност при прилагането им;
•Информиране на работниците и/или техните представители за резултатите от оценката и приложените мерки.

Leave a Reply