Готови ли сте за инспекцията по труда

Ревизионна книга

Отпадна задължението за ревизионна книга, в която се вписваха констатациите и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство (чл. 408 на КТ). В бр. 27 на Държавен вестник се публикува Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Тази книга се заверяваше от ...

Нормативна база

Наредба за провеждане на периодично обучение и инструктаж

НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.4 от 15 ...